Số hiệu văn bản: Trích yếu: Loại văn bản: Cơ quan ban hành Ngày ban hành
1322/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 31/8/2020
1379/QĐ-BYT Phệ duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Y tế , 10/4/2017
11/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/5/2014
08/2017/TT-BKHCN Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/6/2017
09/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 27/5/2014
07/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/5/2014
299/QĐ-BXD Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020" , 12/4/2017
635/QĐ Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành nông nghiệp" 30/5/2012
604/QĐ-TTg Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp" 25/5/2012
225/QĐ-TTG Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 22/02/2012
1041/QĐ-TTg Phê duyệt Dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình Quốc gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 01/7/2011
20/2010/TT-BKHCN Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình Quốc gia "Nâng cao Năng suất Chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 29/12/2010
130/2011/TTLT-BTC-BKHCN Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình Quốc Gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 16/9/2011
712/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 21/5/2010
2813 QĐ-BKHCN Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025:" Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 01/01/2019
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 91360Tổng số lượt xem:
  • 5Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: