NGHIỆM THU NHIỆM VỤ NHÂN RỘNG ÁP DỤNG MFCA VÀO DOANH NGHIỆP TẠI CÁC KCN

Ngày 31/5/2024, tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội đồng Nghiệm thu cấp Quốc gia được thành tại Quyết định số 449/QĐ-BKHCN ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do TS. Ngô Quý Việt – Hội thử nghiệm không phá hủy làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức buổi họp tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp Quốc gia đối với nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng công cụ hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho các doanh nghiệp tai các khu công nghiệp”, mã số 03.10/NSCL-2022 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-20230, do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 chủ trì thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ là ThS. Phạm Minh Chi

Sau khi nghe ThS. Phạm Minh Chi, Chủ nhiệm nhiệm vụ thay mặt nhóm thực hiện đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và kết quả nghiên cứu, các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên và đại biểu tham dự, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà nhóm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  đã đạt được. Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; Hội đồng đã tham khảo các Phiếu nhận xét đánh giá của các ủy viên phản biện; các ý kiến của các thành viên Hội đồng; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của nhiệm vụ theo từng nội dung theo quy định; đồng thời Hội đồng đã có những kết luận như sau:

  • Nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ
  • Ghi nhận những kết quả đạt được của nhiệm vụ bao gồm các sản phẩm cơ bản: tài liệu hướng dẫn áp dụng MFCA, Báo cáo kết quả áp dụng/Hồ sơ tư vấn cho 20 Doanh nghiệp

Hội đồng Nghiệm thu cấp Quốc gia đối với nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng công cụ hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho các doanh nghiệp tai các khu công nghiệp”, đã đánh giá, xếp loại nhiệm vụ ở mức “Đạt”

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu: