Nghiên cứu thời gian và thao tác

  MỤC LỤC   LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………….. 4 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU THỜI GIAN VÀ THAO TÁC       5 1.1. Lịch sử phát triển……………………………………………………………. 5 1.2. Khái niệm về “Nghiên cứu thời gian và thao tác”……………….. 8 1.3. Lợi ích áp dụng…………………………………………………………….. 10 1.4. Đối tượng, phạm vi áp dụng…………………………………………… 13