Mã số Tên tài liệu Loại tài liệu Cơ quan ban hành
Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình giai đoạn 2021-2030 Thủ tướng Chính phủ
BM 01 Biểu mẫu đối ứng hiện vật Tài chính Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
G.A.P G.A.P – Thực hành nông nghiệp tốt Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
ISO 3834 ISO 3834 – Hệ thống quản lý chất lượng Hàn Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
ISO 14051 Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu theo tiêu chuẩn ISO 14051 Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
MFCA MFCA- Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
TQM TQM – Quản lý chất lượng toàn diện Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
ISO 14000 - Cơ bản ISO 14000 – Hệ thống quản lý môi trường (Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng) Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
ISO 22000 ISO 22000- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
NSCH Năng suất cao hơn và nơi làm việc tốt hơn Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
5S Thực hành 5S Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
7 lãng phí Loại bỏ 7 lãng phí (Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng) Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
HACCP Hướng dẫn áp dụng HACCP, GMP, GHP cho doanh nghiệp thực phẩm Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
VC VC- Quản lý trực quan (nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng) Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
TWI TWI – Mô hình nhóm huấn luyện Sách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 6036Tổng số lượt xem:
  • 1Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: