THÔNG TIN CHI TIẾT : ĐỀ TÀI-DỰ ÁN

Nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực và các lĩnh vực liên quan năm 2018

01/2018/TC-DA1

1. Chủ nhiệm đề tài:  Ngô Thị Ngọc Hà

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ:  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN

3. Cơ quan chủ trì hiện tại:  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:  Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức Các BKT TCVN

5. Mục tiêu thực hiện:  + Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững và thực thi các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia; + Đảm bảo đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

6. Các sản phẩm chính:  - 508 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đủ điều kiện trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn được xây dựng mới, trong đó tối thiểu 90% hài hòa tiêu chuẩn quốc tế - 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN): QCVN về Khí dầu mỏ hóa lỏng;QCVN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học và QCVN về Quá trình hàn nóng chảy kim loại - Bài báo, bài viết

7. Thời gian thực hiện:  2018-2019

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 103709Tổng số lượt xem:
  • 23Số lượt xem trang:
  • 1Đang trực tuyến: