• Các Dự án thuộc Chương trình

  11/05/2020

  Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành nông nghiệp"

 • Các Dự án thuộc Chương trình

  11/05/2020

  Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp"

 • Các Dự án thuộc Chương trình

  11/05/2020

  Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Phê duyệt các Dự án thuộc Chương trình

  11/05/2020

  Phê duyệt Dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình Quốc gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định phê duyệt Chương trình NSCL

  05/03/2020

  Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

 • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
 • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
 • 5450Tổng số lượt xem:
 • 2Số lượt xem trang:
 • 0Đang trực tuyến: