Triển khai công tác của Ban chủ nhiệm năm 2024 và định hướng, nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên thực hiện năm 2025 chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Ngày 23/1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức buổi làm việc với Ban chủ nhiệm Chương trình năng suất chất lượng về kế hoạch công tác năm 2024 của Ban chủ nhiệm và bàn định hướng nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thực hiện năm 2025 của Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Tham dự chương trình có ông Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Trần Đức Thắng – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, cùng thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình, các cán bộ quản lý chương trình.

Chủ trì tại cuộc họp ông Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Báo cáo tóm tắt kết quả thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023, cụ thể: đối với 29 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện từ năm 2022, đã hoàn thành đánh giá nghiệm thu 07 nhiệm vụ kết thúc trong năm 2023, hiện các các nhiệm vụ đã và đang hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả theo đúng quy định hiện hành; Đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn để chấm dứt hợp đồng thực hiện 01 nhiệm vụ tư vấn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế áp dụng ISO 13485 với lý do các doanh nghiệp ngành trang thiết bị y tế gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua (Quyết định chấm dứt hợp đồng số 2669/QĐ-BKHCN ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN);

Đã tổ chức đoàn kiểm tra định kỳ năm 2023 tình hình thực hiện của 21 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có thời hạn kết thúc đầu năm 2024. Tổng cục đã có các văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí NSNN thực hiện các nhiệm vụ sau kiểm tra định kỳ năm 2023. Tiếp tục tổ chức thẩm định, phê duyệt Chương trình, đề cương học phần NSCL cho sinh viên các trường đại học, đồng thời tổ chức thẩm định, phê duyệt các tài liệu chuyên môn về NSCL. Đã nghiên cứu, xây dựng và công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 “Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất” tại Quyết định số 677/QĐ-BKHCN ngày 12/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 thực hiện từ năm 2023 và năm 2024. Trong năm 2023, đã tổ chức các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng từ 78 phiếu đề xuất nhiệm vụ nhận được. Kết quả có 07 nhiệm vụ được xác định đặt hàng thực hiện từ năm 2023 tại Quyết định số 1138/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2023; Sau khi thông báo tuyển chọn thì đã nhận được 05 hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện 05 nhiệm vụ đặt hàng;

Trên cơ sở kết quả họp các Hội đồng tư vấn tuyển chọn thì có 03 hồ sơ đăng ký được phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 2008/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2023 và Quyết định số 2076/QĐ-BKHCN ngày 14/9/2023;

Đối với các nhiệm vụ mở mới năm 2024: Đã tiếp nhận 66 phiếu đề xuất nhiệm vụ từ các bộ ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Trên cơ sở đó, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã thực hiện rà soát và lựa chọn được 23 đề xuất phù hợp để xác định nhiệm vụ; Đã thành lập và tổ chức họp 07 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng năm 2024 với sự tham gia của nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia năng suất chất lượng để đánh giá; trên cơ sở đó đã phê duyệt 15 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mở mới năm 2024 tại Quyết định số 1921/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023. Trên cơ sở nhiệm vụ đặt hàng, đã tiếp nhận và tổ chức họp 07 Hội đồng tư vấn tuyển chọn với sự tham gia của nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia NSCL. Kết quả là có 04 hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt tuyển chọn chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ mở mới năm 2024 tại Quyết định số 3057/QĐ-BKHCN ngày 19/12/2023.

Về định hướng ưu tiên triển khai thực hiện năm 2025, thứ nhất là nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế;

Thứ hai là, đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng trong đó ưu tiên tổ chức Diễn đàn Năng suất quốc gia năm 2025 và các hội thảo tập huấn, hỗ trợ nâng cao nhận thức và kỹ năng về NSCL theo từng vùng kinh tế/hội, hiệp hội doanh nghiệp.

Thứ ba là, hỗ trợ doanh nghiệp (theo vùng kinh tế, ngành kinh tế) áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đặc thù để nâng cao năng suất chất lượng, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, tái chế, năng suất xanh, kinh tế tuần hoàn,…; tiếp tục nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001; khuyến khích áp dụng các giải pháp tích hợp, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Ưu tiên doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực quốc gia, ngành, địa phương; hình thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng để thúc đẩy nhân rộng.

Thứ tư là, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: Đào tạo và chứng nhận chuyên gia năng suất cho các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế/khu vực; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; mở rộng việc phát triển các học phần, môn học về năng suất chất lượng và tổ chức đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng ở các khối ngành, với yêu cầu đưa kiến thức năng suất chất lượng vào chương trình đào tạo của tối thiểu 03 trường cùng khối ngành trong khuôn khổ một (01) nhiệm vụ

Thứ năm là, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, trong đó ưu tiên xây dựng TCVN phục vụ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, kinh tế tuần hoàn, các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…; nâng cao năng lực và triển khai chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực mới như: sản phẩm halal, giảm phát thải khí nhà kính,….

Vụ Kế hoạch Tài chính