Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN về quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn năm 2021-2030

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình), theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, điều hành, hướng dẫn các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Chương trình.

Để quản lý thống nhất thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình từ trung ương đến địa phương nhằm đạt được mục tiêu của Chương trình, ngày 15 tháng 10 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Thông tư quy định rõ thẩm quyền quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình sẽ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, các bộ ngành, địa phương phối hợp thực hiện; các bộ ngành, địa phương chủ trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Cùng với Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình, việc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN đã giúp hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý thống nhất, đồng bộ về cơ chế quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thuộc Chương trình.

https://nscl.gov.vn/?osf_legislation=thong-tu-quan-ly-chuong-trinh-quoc-gia-nscl-giai-doan-2021-2030

tcvn.gov.vn