Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Chương trình

Tên nhiệm vụ: Triển khai áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam

Mã số: 03.3/2020-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 01/2020 – 02/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thị Hải Xuân

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Chứng nhận phù hợp

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 10/2021