Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực và các lĩnh vực liên quan năm 2019

Mã số 01/2019-DA1-TC thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Thành Hưng

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ

 2. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực và các lĩnh vực liên quan năm 2020

Mã số 01/2020-DA1-TC thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hà Thị Thu Trà

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ

– Thời gian nghiệm thu: trong tháng 01/2021

– Địa điểm nghiệm thu: Tổng cục TCĐLCL, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

– Thông tin liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.