Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

 

Tên nhiệm vụ: Phổ biến hướng dẫn và thí điểm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho chuỗi cung ứng thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc toàn cầu của GS1

Mã số: 03.1/2020-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 01/2020 – 5/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đắc Minh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 4/2022