Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng năng suất trong và sau dịch Covid – 19 thông qua hướng dẫn thực hành các giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Mã số: 03.5/2020-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 7/2020 – 5/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thanh hải

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Năng suất Việt Nam

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 01/2022

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ