Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng năng suất trong và sau dịch Covid -19

Mã số: 03.5/2020-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 7/2020 – 5/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thanh Hải

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Năng suất Việt Nam

Báo cáo tự đánh giá kêt quả thực hiện nhiệm vụ (gửi kèm theo)

Thời gian tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ: dự kiến trong tháng 01/2022

Báo cáo tự đánh giá