Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

 

1. Tên nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động năng suất chất lượng trên báo chí năm 2020

Mã số 01/2020-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Anh Đức

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Tên nhiệm vụ: Nhân rộng mô hình nhóm huấn luyện TWI vào các doanh nghiệp Việt Nam năm 2018

Mã số 01.12/2018-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Thức

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

3. Tên nhiệm vụ: Nhân rộng mô hình áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, kết hợp với công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực phía Nam

Mã số 03.8/DA2-2018 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Đào Duy Tài

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH chuyển giao tri thức Chí Tân

 

– Thời gian nghiệm thu: trong tháng 01/2021

– Địa điểm nghiệm thu: Tổng cục TCĐLCL, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

– Thông tin liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.