Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn áp dụng mô hình hạn chế TOC để nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp Việt Nam

Mã số: 03.11/2019-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 01/2020 – 12/2020

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tạ Văn Lợi

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học kinh tế Quốc dân

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 4/2021