Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động năng suất và chất lượng trên báo chí năm 2020

Mã số: 01/2020-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 01/2020 – 12/2020

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Hà Thị Thanh Thủy

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 01/2021