Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá kết quả, hiệu quả Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” và đề xuất định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030

Mã số: 03.12/2019-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 02/2019 – 01/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Kim Thanh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 02/2021