Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

 

1. Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ các doanh nghiệp làng nghề áp dụng công cụ cải tiến Kaizen nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Mã số 03.5/2019-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Bùi Anh Tuấn

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Ngoại thương

 2. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, triển khai đào tạo cán bộ làm công tác quản lý chất lượng tại doanh nghiệp

Mã số 02.1/DA2-2019 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Kim Lợi

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 3. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất mô hình ứng dụng LEAN cho doanh nghiệp ngành may trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số

Mã số 03.1/DA2-2019 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Xuân Hiệp

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

– Thời gian nghiệm thu: trong tháng 01/2021

– Địa điểm nghiệm thu: Tổng cục TCĐLCL, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

– Thông tin liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.