Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Nhân rộng áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn Lean vào  doanh nghiệp Việt Nam năm 2018

Mã số: 03.4/DA2-2018

Thời gian thực hiện: 01/2018 – 12/2020

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Công Để

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 4/2021