Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Nhận rộng áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 vào các doanh nghiệp ngành du lịch

Mã số: 03.6/2019-DA2

Thời gian thực hiện: 02/2019 – 7/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đàm Văn Chiều

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH tư vấn và quản lý phát triển doanh nghiệp Á Châu

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 11/2021