Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững (FSC) và Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) vào các doanh nghiệp trồng rừng kinh tế và chế biến gỗ ở Việt Nam

Mã số: 03.10/2019-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 02/2019 – 6/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Đào Công Khanh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 11/2021