Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Nhân rộng áp dụng ISO/IEC 17025:2005 cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn khu vực Tây Nguyên

Mã số: 03.10/DA2-2018 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 01/2018 – 11/2020

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Phú Quốc

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 4/2021