Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Nhân rộng áp dụng công cụ đánh giá hiệu quả công việc, bố trí mặt bằng, nghiên cứu thao tác và thời gian và các giải pháp thân thiện môi trường của năng suất xanh vào doanh nghiệp Việt nam

Mã số: 03.9/2019-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 02/2019 – 7/2020

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 7/2021