Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Tên nhiệm vụ: Nhân rộng, áp dụng công cụ chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018

Mã số: 03.5/2018-DA2

Thời gian thực hiện: 01/2018 – 12/2019

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Xuân Minh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học ngoại thương

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 6/2020