Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ của Việt Nam được thừa nhận quốc tế

Mã số: 03.2/2018-DA2

Thời gian thực hiện: 01/2018 – 3/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Vũ Hoàng Minh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Chứng nhận phù hợp

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện 

2. Tên nhiệm vụ: Thúc đẩy áp dụng Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ ISO 39001 vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt nam

Mã số: 03.11/2018-DA2

Thời gian thực hiện: 11/2018 – 4/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Thị Ngọc Anh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Chứng nhận phù hợp

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện

3. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá thí điểm mức độ sẵn sàng cho sản xuất thông minh của doanh nghiệp Việt Nam

Mã số: 03.2/2020-DA2

Thời gian thực hiện: 01/2020 – 4/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Thị Tú Quyên

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện

4. Tên nhiệm vụ: Nhân rộng đào tạo kiến thức về các phương pháp, công cụ, kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng trong các trường cao đẳng

Mã số: 02/2020-DA2

Thời gian thực hiện: 01/2020 – 4/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Minh Tâm

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện

Thời gian nghiệm thu các nhiệm vụ: Dự kiến tháng 9/2021