Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ Chương trình

Tên nhiệm vụ: Phổ biến tiêu chuẩn, quy cuẩn kỹ thuật quốc gia; đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở năm 2020

Mã số: 02/2020/DA1-TC

Thời gian thực hiện: 01/2020 – 5/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Quang Long

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 8/2021