Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ Chương trình

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, triển khai áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt nam

Mã số: 03.2/2019-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thời gian thực hiện: 02/2019 – 7/2020

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Đình Khôi

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả

Thời gian dự kiến nghiệm thu: tháng 7/2021