Thông báo nghiệm thu các nhiệm vụ thuộc Chương trình

1. Tên nhiệm vụ: Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa và chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý, đánh giá Giải thưởng chất lượng quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương năm 2020

Mã số: 03/2020/DA1-TC

Thời gian thực hiện: 01/2020 – 3/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đặng Thanh Huyền

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ

2. Tên nhiệm vụ: Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn quốc gia và các dữ liệu liên quan

Mã số: 04/2020/DA1-TC

Thời gian thực hiện: 02/2020 – 12/2020

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tạ Hoài Nam

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Kèm theo – Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ

Thời gian nghiệm thu: dự kiến tháng 6/2021