Phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình Quốc gia Hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Bộ KH&CN vừa ban hành Quyết định số 3102/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Qquốc gia thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình Quốc gia Hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Chi tiết: Quyết định số 3102/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2021