Nghiệm thu nhiệm vụ Đào tạo NSCL cho sinh viên khối ngành Tài chính – Ngân hàng

Ngày 12/4/2024, tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội đồng Nghiệm thu cấp Quốc gia được thành tại Quyết định số 441/QĐ-BKHCN ngày 22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do TS. Vũ Văn Diện – Hội Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức buổi họp tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp Quốc gia đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và triển khai đào tạo năng suất chất lượng cho sinh viên các trường đại học khối ngành Tài chính – Ngân hàng của Việt Nam”, mã số 02.3/NSCL-2022 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-20230, do Học viện Tài chính chủ trì thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ là PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh

Sau khi nghe PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh, Chủ nhiệm nhiệm vụ thay mặt nhóm thực hiện đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và kết quả nghiên cứu, các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên và đại biểu tham dự, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà nhóm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và triển khai đài tạo năng suất chất lượng cho sinh viên các trường đại học khối ngành Tài chính – Ngân hàng của Việt Nam” đã đạt được. Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; Hội đồng đã tham khảo các Phiếu nhận xét đánh giá của các ủy viên phản biện; các ý kiến của các thành viên Hội đồng; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của nhiệm vụ theo từng nội dung theo quy định; đồng thời Hội đồng đã có những kết luận như sau:

  • Nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ
  • Ghi nhận những kết quả đạt được của nhiệm vụ bao gồm các sản phẩm cơ bản: đề cương học phần năng suất chất lượng, giáo trình năng suất chất lượng, học phần về năng suất chất lượng được đưa vào 06 Chương trình đào tạo của 05 trường Đại học

Hội đồng Nghiệm thu cấp Quốc gia đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và triển khai đài tạo năng suất chất lượng cho sinh viên các trường đại học khối ngành Tài chính – Ngân hàng của Việt Nam”, đã đánh giá, xếp loại nhiệm vụ ở mức “Đạt”

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu: