Lộ trình trở thành chuyên gia năng suất mang tầm khu vực và quốc tế

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã thành lập Cơ quan công nhận (APO-AB) để công nhận NPOs (Tổ chức Năng suất quốc gia) trở thành Tổ chức chứng nhận (CBs) khi thực hiện các Chương trình chứng nhận năng lực cá nhân.

Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất là một trong các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân của APO, để xây dựng mạng lưới các chuyên gia năng suất trong toàn khu vực. APO sẽ đóng vai trò làm chủ chương trình, công nhận NPOs hoặc các tổ chức khác là Tổ chức chứng nhận (CBs) khi thực hiện các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân.

Phạm vi công nhận NPOs là Tổ chức chứng nhận (CBs) của APO đối với Chương trình chứng nhận năng lực cá nhân gồm: Chuyên gia năng suất, Chuyên gia năng suất xanh và Chuyên gia năng suất trong lĩnh vực công. Chuyên gia năng suất là cá nhân có đầy đủ kỹ năng, mà công việc tập trung chủ yếu vào áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và các hoạt động liên quan đến năng suất gồm tư vấn, đào tạo, quảng bá và nghiên cứu.

Để được chứng nhận, trước hết cá nhân phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết như: Trình độ học vấn, tham ga và hoàn thành các khóa đào tạo liên quan đến lĩnh vực năng suất, có kiến thức chuyên môn về năng suất, biết ứng dụng các giải pháp cải tiến năng suất cơ bản hoặc chuyên sâu, có kinh nghiệm làm việc và thực hiện các dự án cải tiến năng suất theo mô hình Khung cải tiến năng suất, bao gồm các bước LẬP KẾ HOẠCH, THỰC HIỆN và DUY TRÌ, đồng thời phải có các kỹ năng thực hiện, và kỹ năng cá nhân… theo yêu cầu cụ thể của từng cấp độ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, quảng bá và nghiên cứu về năng suất có thể đăng ký tham gia Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất của Văn phòng chứng nhận Chuyên gia năng suất (ViProCB), trong đó cá nhân có thể đăng ký tham gia để đạt được một trong ba cấp độ chứng nhận: Chuyên gia năng suất, Chuyên gia năng suất cao cấp hoặc Chuyên gia năng suất hàng đầu.

Quá trình chứng nhận chuyên gia năng suất được thực hiện như sau: Các cá nhân khi đăng ký tham gia Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất sẽ được tham gia khóa đào tạo để hiểu được mục đích, lợi ích, yêu cầu đối với chuyên gia năng suất, quá trình chứng nhận chuyên gia năng suất, đồng thời hiểu rõ các yêu cầu chuyên môn về năng suất, kỹ năng triển khai, kỹ năng cá nhân và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp đối với chuyên gia năng suất.

Sau khi hoàn thành khóa học, các ứng viên sẽ thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực. Bài kiểm tra đánh giá năng lực này sẽ đánh giá về các kỹ năng cần thiết đối với một chuyên gia năng suất, cách thức xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện công việc đối với chuyên gia năng suất. Bài kiểm tra bao gồm 02 phần:

Kiểm tra viết: Thời gian làm bài kiểm tra viết là 150 phút, nội dung bài kiểm tra gồm 02 phần, trắc nghiệm và tự luận. Nội dung kiểm tra liên quan đến đánh giá thực trạng năng suất, các giải pháp năng suất, kỹ năng cá nhân, kỹ năng thực hiện tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, quảng bá trong lĩnh vực cải tiến năng suất và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp. Các ứng viên có kết quả bài kiểm tra viết ≥70/100 điểm là đạt yêu cầu và tiếp tục tham gia phần đánh giá qua phỏng vấn trực tiếp. Trường hợp ≤70 điểm các ứng viên được đăng ký kiểm tra, đánh giá lại một lần trong vòng 06 tháng kể từ ngày hoàn thành bài kiểm tra.

Phỏng vấn: Nội dung phỏng vấn liên quan đến kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, quảng bá trong lĩnh vực cải tiến năng suất. Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được Hội đồng chứng nhận chuyên gia năng suất phê dyệt cấp chứng nhận. Trường hợp không đạt yêu cầu, các ứng viên được đăng ký phỏng vấn lại một lần trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc phỏng vấn.

Trong vòng 06 tháng kể từ ngày thực hiện kiểm tra, nếu cá nhân không đăng ký thi lại hoặc tham gia phỏng vấn thì kết quả đánh giá sẽ bị hủy bỏ.

Văn phòng Chứng nhận chuyên gia năng suất (ViproCB) hi vọng Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất sẽ giúp cho cá nhân, có đủ năng lực, tính tin cậy và chuyên nghiệp khi thực hiện các giải pháp cải tiến năng suất cho các tổ chức, doanh nghiệp khách hàng. Đồng thời, là nền tảng quan trọng cho việc nâng cao uy tín, vị thế và triển vọng nghề nghiệp của mỗi cá nhân và mở ra cơ hội trong việc kết nối với các chuyên gia được chứng nhận khác trong lĩnh vực chuyên gia năng suất, tham gia các nhiệm vụ, hội nghị, hội thảo quốc tế và các sự kiện khác của APO và được liên tục cập nhật, phát triển chuyên môn.

Viện Năng suất Việt Nam