Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện từ năm 2020

Thông báo Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện từ năm 2020 thuộc dự án 1, 2 Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2852/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương tthức khoán chi, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án 1 “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” thực hiện năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2019, Quyết định số 1373/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương tthức khoán chi, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” thực hiện năm 2020,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án dự án “1, 2 Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” thực hiện từ năm 2020 (Chi tiết kèm theo)

Thông tin liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 024.37911625; 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).

Phu luc