ISO 56006 – Công cụ, phương pháp quản lý đổi mới trong doanh nghiệp

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế tri thức, nơi thông tin là thứ thúc đẩy các quyết định kinh doanh. Môi trường, công nghệ và luật pháp thay đổi liên tục chỉ là một số yếu tố mà tổ chức cần tính đến, nhưng việc tổng hợp và phân tích thông tin đó không phải là nhiệm vụ đơn giản. Một tiêu chuẩn mới đã được xuất bản để hỗ trợ vấn đề này.

ISO 56006, Quản lý đổi mới – Các công cụ và phương pháp quản lý trí tuệ chiến lược – Khuyến nghị, giúp tổ chức thiết lập quy trình hiệu quả để sử dụng thông tin một cách tốt nhất. Tiêu chuẩn này cũng có thể hữu ích để thiết lập các thông số kỹ thuật mua hàng khi thuê ngoài dịch vụ chiến lược.

Theo ông Pierre Deplanche, Giám đốc dự án của nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm phát triển tiêu chuẩn, trong thế giới năng động, chúng ta cần những nhà lãnh đạo suy luận về mặt chiến lược và dựa vào kiến thức để xác định định hướng của mình trong các điều khoản về đổi mới và tổ chức.

“Các tổ chức phải thu thập, phân tích và sử dụng thông tin một cách hiệu quả để đáp ứng một cách tối ưu với sự thay đổi của môi trường và có được lợi thế cạnh tranh. Do đó, họ có thể huy động trí tuệ chiến lược, sử dụng nó để đạt được các mục tiêu kinh doanh và thực hiện sáng kiến đổi mới”, ông Pierre Deplanche chia sẻ.

Tiêu chuẩn này sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp ở một số cấp độ. Đặc biệt, nó giúp lường trước những rủi ro, xác định các vấn đề xã hội, chính trị, công nghệ và thương mại, áp dụng cách tiếp cận có cấu trúc để giải quyết vấn đề. ISO 56006 được phát triển bởi ISO / TC 279, Quản lý đổi mới, ban thư ký được cung cấp bởi AFNOR, thành viên ISO của Pháp. Nó có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia hoặc từ ISO Store.

tcvn.gov.vn