ISO 21378 – Tiêu chuẩn cải thiện quy trình thu thập dữ liệu của kiểm toán viên

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập dữ liệu và cung cấp dịch vụ đáng kiên cậy cho ngành kiểm toán, ISO 21378 là công cụ hữu ích cải thiện quy trình thu thập dữ liệu của kiểm toán viên.

Sự đa dạng của phần mềm kế toán và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) có sẵn trên thị trường, khiến cho công việc của các kiểm toán viên trở nên phức tạp khi phải cố gắng để thu thập tất cả thông tin họ cần. Một tiêu chuẩn mới vừa được phát hành để tạo thuận lợi cho việc thu thập dữ liệu kiểm toán và cung cấp dịch vụ đáng tin cậy hơn cho toàn ngành kiểm toán.

ISO 21378, Thu thập dữ liệu kiểm toán, nhằm mục đích tạo điều kiện truy cập dữ liệu kiểm toán cũng như phân tích dữ liệu bởi các kiểm toán viên. Tiêu chuẩn này, liên quan đến quá trình xác định, phân loại và thu thập, sẽ tăng cường khả năng tiếp cận và minh bạch của dữ liệu kiểm toán, chuẩn hóa quy trình thu thập và tránh trùng lặp công việc. Việc sử dụng tiêu chuẩn này sẽ làm tăng hiệu quả của các kiểm toán viên, giúp họ tránh lãng phí thời gian quý báu và thực hiện những công việc không cần thiết, đồng thời cải thiện hiệu quả của kiểm toán.

ISO 21378 thiết lập một khung chung cho dữ liệu kế toán và cung cấp thông tin cần thiết cho việc trích xuất các yếu tố liên quan. Tiêu chuẩn này cũng xác định các phương pháp để thể hiện thông tin một cách nhất quán, bất kể phần mềm kế toán hay hệ thống ERP được sử dụng. Nó áp dụng cho dữ liệu được trích xuất từ ​​nhiều nguồn khác nhau như sổ cái, các khoản phải thu, doanh thu, tài khoản phải trả, mua hàng, hàng tồn kho, cũng như tài sản vốn hữu hình.

Tiêu chuẩn mới này sẽ hữu ích cho các cơ quan công quyền, kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài, các đơn vị được kiểm toán và các bên liên quan của họ, chẳng hạn như nhà cung cấp giải pháp ERP và phần mềm tương thích.

ISO 21378 được chuẩn bị bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 295, hoạt động trên các dịch vụ dữ liệu kiểm toán và ban thư ký được cung cấp bởi SAC, thành viên ISO cho Trung Quốc. Nó có sẵn để mua từ thành viên ISO ở nước bạn hoặc trên Cửa hàng ISO .

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn

  (Theo iso.org)