Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 30/11/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3520/QĐ-UBND về kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể là đào tạo khoảng 15 – 20 lượt chuyên gia năng suất chất lượng cho cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh. Ít nhất 05 dự án điểm về cải tiến NSCL trong doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ. Có ít nhất 5 DN xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 56000. Tăng cường năng lực cho 1 – 2 tổ chức đạt chuẩn, đảm bảo đánh giá sự phù hợp (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) cho các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả, kế hoạch đặt ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng;

2. Thông tin, tuyên truyền về năng suất chất lượng;

3. Đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng;

4. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

5. Hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng.

QĐ 3520/QĐ-UBND

UBND tỉnh Quảng Nam