Gắn Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa với các đề án, chương trình khoa học và công nghệ – Tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc… UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các Kế hoạch số 8206/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (thay thế Kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 14/4/2021); Kế hoạch số 6736/KH-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 5472/KH-UBND ngày 24/06/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;…

Kế hoạch số 8206/KH-UBND với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu hàng hóa, nâng cao chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa; nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học và công nghệ thông qua chỉ số TFP, đóng góp khoảng 45% vào tăng trưởng kinh tế. Đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7%/năm.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch các Chương trình, đề án, kế hoạch đề ra việc lồng ghép các nội dung hỗ trợ sẽ thúc đẩy tập trung nguồn lực nhà nước hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từng bước giúp doanh nghiệp tiếp cận áp dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế; các công cụ, giải pháp thông minh nhằm cải tiến trong hoạt động sản xuất tiệm cận các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế từ đó nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên đà hội nhập

Các nội dung trong tâm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 gồm:

– Tổ chức các lớp tập huấn về năng suất chất lượng cho cán bộ của các sở,  ngành, địa phương và doanh nghiệp.

– Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài, hiệp hội như ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, BRC, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 56000, tiêu chuẩn hữu cơ, 4C, Rainforest, UTZ, Fairtrade, tiêu chuẩn Halal, truy xuất nguồn gốc… và tương đương.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng như 5S, nhóm kiểm soát chất lượng (QCC), 7 công cụ thống kê, Kaizen, duy trì vệ sinh tốt (GHK), quản lý chất lượng toàn diện (TQM), sản xuất tinh gọn, 6 sigma, quản lý chi phí dòng nhiên liệu (MFCA), bố trí mặt bằng (Layout), các công cụ đo lường năng suất; các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh… và tương đương.

– Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy.

– Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chi phí thử nghiệm sản phẩm mới.

– Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Các nội dung và kinh phí hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc theo quy định hiện hành.

Đối tượng hỗ trợ của chương trình là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa chủ lực, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị  trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cũng tại Kế hoạch, Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng được giao là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý và triển khai thực hiện chương trình.

Hà Minh Lương – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng