Ban điều hành Chương trình Năng suất Chất lượng

Ban điều hành Chương trình

Ngày 01/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1391/QĐ-BKHCN về việc kiện toàn Ban điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″.

Ngày 30/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2960/QĐ-BKHCN về việc thay đổi thành viên Ban điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ được thành lập theo Quyết định 1391/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

Danh sách Ban Điều hành gồm:

 1.                  Ông. Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ – Trưởng ban.
 2.                  Ông. Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ – Phó Trưởng ban.
 3.                  Ông. Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Phó Trưởng ban.
 4.                  Ông. Đào Đình Tân, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ KH&ĐT – Thành viên.
 5.                  Ông. Phạm Văn Trường,  Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính – Thành viên.
 6.                  Ông. Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ – Bộ Công Thương – Thành viên.
 7.                  Bà.Nguyễn Giang Thu, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN – Môi trường – Bộ TNMT – Thành viên
 8.                  Ông. Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ KHCN – Bộ TT và Truyền thông – Thành viên
 9.                  Ông. Nguyễn Công Thịnh – Vụ trưởng Vụ KHCN Môi trường – Bộ XD -Thành viên
 10.                  Ông. Trần Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải – Thành viên.
 11.                  Bà. Trần Thị Oanh, Phó Cục trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế – Thành viên.
 12.                  Ông. Hoàng Văn Anh, Phó Trưởng ban- Ban Hội viên và Đào tạo Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Thành viên
 13.                 Ông. Trần Đức Thắng,  Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Tổng cục TCĐLCL – Thành viên Thư ký.