Áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 tại Công ty Cổ phần We Construction.

Vừa qua, Bộ khoa học và Công nghệ đã thành lập đoàn chuyên gia thực tế thực hiện nhiệm vụ ISO 31000 tại: Công ty Cổ phần We Construction.

Đoàn kiểm tra thực tế tại công ty Cổ phần WE CONSTRUCTION

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ: Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018, do Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì thực hiện.

Ngày 04/11/2020 Bộ khoa học và Công nghệ đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá thực tế kết quả áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 do Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hỗ trợ tư vấn áp dụng tại Công ty Cổ phần We Construction (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh).

Thành phần đoàn đánh giá: Đoàn đánh giá thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ ISO 31000 do trưởng đoàn – TS Ngô Quý Việt dẫn đầu cùng với các thành viên: PGS.TS Trương Đoàn Thể, PGS.TS Doãn Kế Bôn, đại diện cơ quan quản lý chương trình.

Mục tiêu: Nhằm khẳng định tính hiệu lực và hiệu quả, kết quả, chất lượng của hoạt động tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 đối với các doanh nghiệp được hỗ trợ trong khuôn khổ của nhiệm vụ.

Nội dung: Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra với 4 nội dung cụ thể như sau: Tiến độ triển khai thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp; Mức độ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc áp dụng hệ thống; Chất lượng, tính đầy đủ và mức độ tin cậy của các tài liệu được xây dựng và áp dụng tại doanh nghiệp; Tính hiệu quả của việc áp dụng.

Đoàn đánh giá đã được nghe báo cáo quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 của Công ty.

Sau 5 tháng xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000, Công ty đã đạt được một số các kết quả nhất định

Thứ nhất, lãnh đạo và các cán bộ nhân viên trong Công ty đã nhận thức được một cách đầy đủ về hệ thống quản lý rủi ro, cách thức đánh giá, xếp hạng, xử lý và báo cáo rủi ro.

Thứ hai, đã chuẩn hóa, xây dựng và ban hành hệ thống các tài liệu hướng dẫn làm căn cứ cho việc thực hiện tại các bộ phận có liên quan bao gồm 14 các tài liệu hướng dẫn áp dụng.

Thứ ba, Công ty đã nhận diện và đánh giá xếp hạng rủi ro sau khi triển khai áp dụng bao gồm 21 loại rủi ro được nhận diện; mỗi loại rủi ro được mô tả và xếp hạng theo khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng cũng như xây dựng kế hoạch kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

Thứ tư, hiệu quả kiểm soát rủi ro cho thấy 100% các rủi ro đã được nhận diện và kiểm soát đầy đủ, sau áp dụng không xảy ra các sự cố rủi ro ở mức độ nghiêm trọng, giảm thiểu các thiệt hại khi hệ thống được kiểm soát so với khi chưa vận hành và áp dụng hệ thống quản lý rủi ro ví dụ các rủi ro khi người lao động nghỉ việc mà không có người thay thế, khi áp dụng hệ thống ISO 31000, rủi ro này được nhận diện và Công ty đã có kế hoạch đào tạo bổ sung và dự phòng đối với rủi ro trên, cũng như đưa ra các biện pháp xử lý khác mang tính bền vững.

Kết luận của đoàn đánh giá.

Thứ nhất, về tiến độ triển khai thực tế tại các doanh nghiệp, các tư vấn viên của trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện theo các bước và đảm bảo thời lượng và chất lượng của quá trình tư vấn hỗ trợ Công ty, được Công ty ghi nhận và đánh giá cao, cũng như tính đúng đắn của việc đăng ký áp dụng hệ thống ISO 31000 đối với Công ty.

Thứ hai, lãnh đạo Công ty đã thể hiện được sự cam kết và quyết tâm cao trong việc áp dụng hệ thống, thông qua việc cung cấp các nguồn lực cần thiết cùng với các tư vấn viên thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 31000. Đã xây dựng và ban hành chính sách quản lý rủi ro, mục tiêu quản lý rủi ro của doanh nghiệp và truyền đạt thấu hiểu các chính sách, mục tiêu quản lý rủi ro trong toàn bộ doanh nghiệp ở tất cả các cấp và bộ phận trong doanh nghiệp.

Thứ ba, tài liệu của hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 31000 của các doanh nghiệp đã được xây dựng dưới sự hướng dẫn của các tư vấn viên. Đoàn kiểm tra nhận thấy, các doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành bộ tài liệu áp dụng và triển khai có hiệu lực và hiệu quả tại doanh nghiệp. Tài liệu được xây dựng và ban hành khẳng định được mức độ đầy đủ, tin cậy, bao quát được toàn bộ phạm vi áp dụng, đáp ứng được các yêu cầu của một hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000.

Thứ tư, về kết quả, hiệu quả. Nhận thức về rủi ro và quản lý rủi ro đã được doanh nghiệp thấu hiểu áp dụng để chủ động trong việc phòng ngừa và ứng phó trước khi rủi ro xảy đến.

Các quá trình đều được tiếp cận dựa trên các rủi ro, các rủi ro được nhận diện và xây dựng danh mục rủi ro, các biện pháp giám sát, kiểm soát phù hợp, không để khi “mất bò mới lo làm chuồng”: về hiệu quả đạt được như Công ty đã báo cáo.

Về những tồn tại, không xuất hiện những tồn tại lớn đối với tư vấn viên và các hoạt động áp dụng tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra có khuyến nghị một số các điểm tư vấn và Công ty cần tiếp tục hoàn thiện.

  1. Tiếp tục duy trì có hiệu lực và hiệu quả hệ thống sau khi tư vấn rút khỏi và chương trình hỗ trợ kết thúc
  2. Tiếp tục mở rộng hệ thống quản lý rủi ro đối với các phạm vi khác và tiến tới áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp để có đánh giá một các tổng quát và đầy đủ hơn gia tăng giá trị nhiều hơn và phát triển bền vững.
  3. Tư vấn viên cấn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sau khi chương trình kết thúc …..

NSCL