1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ của Việt Nam được thừa nhận quốc tế

Mã số: 03.2/2018-DA2

Thời gian thực hiện: 01/2018 – 3/2021

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Vũ Hoàng Minh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Chứng nhận phù hợp

Báo cáo tự đánh giá kết quả