Công bố kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình 1322 bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa có thông báo số 4416 ngày 29 tháng 12 năm 2023 Về việc công bố kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2024.

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình 1322); Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 1322; Thực hiện Quyết định số 3057/QĐ-BKHCN ngày 19/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322, bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 bắt đầu thực hiện từ năm 2024.

Chi tiết xem thông báo tại đây!